Instytut Elektroenergetyki prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia na kierunkach Elektrotechnika i Electrical Engineering, w trybie niestacjonarnym na kierunku Elektrotechnika oraz studia podyplomowe.

Sieci i Systemy Elektroenergetyczne

Dla studentów kierunku Elektrotechnika, prowadzonego w trybie stacjonarnym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Zakłady Instytutu Elektroenergetyki prowadzą samodzielnie dwie specjalności:

oraz współtworzą z innymi Instytutami wydziału

Szczegółowe programy studiów dla specjalności, można znaleźć w portalu wydziałowym iSod lub po kliknięciu w powyższe odnośniki.

Automatyka Zabezpieczeniowa
Trakcja Elektryczna

Na specjalności Elektroenergetyka, na I stopniu studiów, szczególną uwagę zwraca się na poznanie : współczesnych urządzeń i technologii stosowanych w elektroenergetyce, metod analiz i badań problemów elektroenergetycznych oraz wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania i posługiwania się współczesnymi środkami badawczymi oraz informatycznymi, wspomagającymi pracę przyszłego inżyniera. Kształcenie studentów, w zależności od charakteru przedmiotów, odbywa się w ramach wykładów, laboratoriów i projektów. Instytut dysponuje adekwatną do zadań dydaktycznych i naukowych podstawową bazą materialną i aparaturą badawczą.

Wytwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów na potrzeby podmiotów szeroko rozumowanej elektroenergetyki. Kształcenie umożliwia studentom merytoryczne przygotowanie techniczne oraz podstawowe ekonomiczne do podjęcia pracy inżynierskiej w elektroenergetyce, na różnych stanowiskach oraz w różnych jej sektorach, począwszy od systemowego i lokalnego wytwarzania energii elektrycznej przez zagadnienia związane z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, handel energią elektryczną, sterowanie i automatyzację systemu elektroenergetycznego i jego elementów, teleinformatykę i podstawy informatyzacji sektorów elektroenergetyki po zagadnienia dostarczania energii elektrycznej odbiorcom i jej racjonalnego użytkowania.

 

Aparaty Elektryczne

Absolwenci wymienionych specjalności znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunalnego, zakładach przemysłowych, biurach projektowych, firmach konsultingowych, przedstawicielstwach firm zagranicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach branżowych energetyki oraz wyższych uczelniach. Realizują też własne zainteresowania zawodowe, zakładając i prowadząc firmy prywatne.

Technika Świetlna i Multimedialna

Osią merytoryczną nauczania na specjalności Technika Świetlna i Multimedialna jest szeroko rozumiana technika świetlna, w której to specjalności Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej ma wieloletnią tradycję kształcenia (od 1952 roku dyplom ukończenia tej specjalności uzyskało ponad 1000 absolwentów Wydziału Elektrycznego). Wiedza zdobyta na specjalności umożliwia absolwentom powiązanie techniki świetlnej z animacją video, tworzeniem efektów specjalnych, obróbką dźwięku oraz bardzo popularnym w ostatnim czasie video mappingiem.

 

Zespół naukowo-dydaktyczny Instytutu tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy sukcesywnie uzupełniają i aktualizują swoją wiedzę praktyczną prowadząc współpracę z przedsiębiorstwami energetycznymi, organami rządowymi, ośrodkami naukowo- badawczymi, biurami projektów, towarzystwami energetycznymi oraz innymi organizacjami.

Korzystając z Portalu Dydaktycznego Wydziału, studenci mogą zapoznać się z programami studiów, opisem zakładanych efektów kształcenia oraz wydanymi tematami prac dyplomowych.

Poniżej przedstawiono drzewo wyboru specjalności wraz z uwzględnieniem specjalizacji wybieranej na 7 semestr specjalności Elektroenergetyka:

  • Aparaty Elektryczne,
  • Automatyka Elektroenergetyczna,
  • Sieci i Systemy Elektroenergetyczne,
  • Wytwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej.