1915 r.Powstaje Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniczny, jako jeden z 4 wydziałów Politechniki Warszawskiej.
1917 r.Po dwuletnim funkcjonowaniu Wydziału nastąpiła zmiana jego nazwy na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki.
1919 r.Na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki powstała Katedra Urządzeń Elektrycznych, której kierownikiem zostaje inż. Stanisław Odrowąż-Wysocki.
1921 r.Z Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki został wydzielony kierunek elektrotechniczny i powstaje samodzielny Wydział Elektrotechniczny.
1924 r.Nastąpiła zmiana nazwy Wydziału i odtąd nosi on nazwę: Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale powstały dwa Oddziały: Oddział Prądów Silnych oraz Oddział Prądów Słabych i Radiotechniki. W ramach Oddziału Prądów Silnych funkcjonowała Katedra Urządzeń Elektrycznych, którą w dalszym ciągu aż do roku 1931 kierował prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki.
1931 r.Po śmierci prof. Stanisława Odrowąż-Wysockiego Katedrą Urządzeń Elektrycznych przejściowo kierują: inż. Stanisław Kończykowski w latach 1932-33 i inż. Tadeusz Czaplicki w latach 1933-35. W latach 1935-37 opiekę nad Katedrą sprawował prof. Mieczysław Pożaryski kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej.
1937 r.Na kierownika Katedry Urządzeń Elektrycznych został powołany prof. Adolf Jan Morawski. Funkcję tę pełnił aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
1939-1945 r.Działalność Politechniki Warszawskiej została zabroniona przez okupanta. Od 1940 r. w pomieszczeniach uczelni odbywały się zajęcia szkół zawodowych. W 1942 r. powołano Państwową Wyższą Szkołę Techniczną w skład, której wchodził Wydział Elektryczny. W czasie okupacji pracownicy Politechniki w tym również pracownicy Wydziału prowadzili konspiracyjną działalność dydaktyczną i naukową. Zespół pod kierownictwem prof. Jana Obrąpalskiego, w którym brali udział przyszli profesorowie Wydziału Czesław Mejro i Tadeusz Kahl opracował plan elektryfikacji Polski.
1945 r.Wznowienie zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej i na Wydziale Elektrycznym w Warszawie. W miarę powrotu kadry naukowo dydaktycznej Wydział początkowo podjął działalność niemal w przedwojennej strukturze oraz rozpoczęto realizację przedwojennego programu studiów. Jednak zmiany w technice i sytuacja kadrowa spowodowały, że utworzono Katedrę Kolejnictwa i Urządzeń Elektrycznych, której kierownictwo objął prof. Roman Podoski oraz powołano Katedrę Sieci Elektrycznych, której kierownikiem został prof. Włodzimierz Szumilin.
1948 r.Z Katedry Kolejnictwa i Urządzeń Elektrycznych została wydzielona Katedra Kolejnictwa i Napędu Elektrycznego, której kierownikiem został prof. Roman Podoski. Kierownikiem Katedry Kolejnictwa i Urządzeń Elektrycznych został prof. Stanisław Kończykowski.
1950 r.Powołano Katedrę Elektrotermii, której kierownikiem został prof. Tadeusz Schwartz.
1951 r.Dokonano zmiany nazwy Katedry Kolejnictwa i Urządzeń Elektrycznych kierowanej przez prof. Stanisława Kończykowskiego. Nowa nazwa to: Katedra Elektrowni. Powołano Katedrę Techniki Świetlnej, której kierownikiem został prof. Tadeusz Oleszyński
1958 r.Katedra Sieci Elektrycznych kierowana przez prof. Wł. Szumilina zmieniła nazwę na Katedrę Układów Elektroenergetycznych zaś Katedra Elektrowni kierowana przez prof. St. Kończykowskiego zmieniła nazwę na Katedrę Elektroenergetyki.
1962 r.W wyniku przeprowadzonej reorganizacji Katedra Układów Elektroenergetycznych kierowana przez prof. Włodzimierza Szumilina zmieniła nazwę na Katedrę Sieci i Układów Elektroenergetycznych zaś Katedra Elektroenergetyki zmieniła nazwę na Katedrę Elektrowni i Elektroenergetyki, której kierownikiem (po odejściu prof. St. Kończykowskiego na emeryturę) został doc. Witold Szuman.
W Katedrze Sieci i Układów Elektroenergetycznych działają 4 zakłady:
Zakład Układów Elektroenergetycznych – kierownik prof. Wł. Szumilin Zakład Sieci Elektrycznych – kierownik prof. Czesław Mejro, a od 1962 r prof. Tadeusz Kahl Zakład Zabezpieczeń i Automatyki Elektroenergetycznej – kierownik prof. Józef Żydanowicz Zakład Statyki Sieci Elektroenergetycznych – kierownik prof. Bolesław Mayzel. W Katedrze Elektrowni i Elektroenergetyki działają 2 zakłady:
Zakład Elektrowni – kierownik prof. Witold Szuman Zakład Gospodarki Elektroenergetycznej – vacat
1966 r.W związku z wyjazdem prof. Witolda Szumana na kontrakt zagraniczny opiekunem Katedry Elektrowni i Elektroenergetyki został prof. Tadeusz Kahl.
1968 r.Kierownikiem Katedry Elektrowni i Elektroenergetyki został prof. dr hab. Tadeusz Bełdowski.
Jednocześnie Katedra Elektrowni i Elektroenergetyki zmieniła nazwę na Katedrę Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.
1970 r.W miejsce katedr na Wydziale Elektrycznym zostało powołanych pięć instytutów, a wśród nich Instytut Elektroenergetyki.
Instytut Elektroenergetyki powstał w wyniku połączenia czterech katedr:
Katedry Sieci i Układów Elektroenergetycznych kierowanej przez prof. Włodzimierza Szumilina, Katedry Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej kierowanej przez prof. Tadeusza Bełdowskiego, Katedry Elektrotermii kierowanej przez prof. Tadeusza Schwartza Katedry Techniki Świetlnej kierowanej przez prof. Tadeusza Oleszyńskiego. Dotychczasowe Katedry stały się Zakładami Instytutu, a istniejące w dotychczasowych Katedrach Zakłady stały się Zespołami. Dyrektorem Instytutu został wówczas prof. Tadeusz Kahl.
 Funkcje dyrektora Instytutu następnie pełnili:
prof. dr hab.Stefan Bernas 1973 – 1977
prof. dr hab. Ryszard Matla 1977 – 1981
prof. dr hab.Tadeusz Bełdowski 1981 – 1998
dr inż. Marian Dołowy 1998 – 2005
1979 r.W Instytucie Elektroenergetyki powołano piąty zakład a mianowicie Zakład Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej. Kierownikiem Zakładu został doc. Marian Namiotkiewicz.
2001 r.Dokonano zmiany nazwy Zakładu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej na Zakład Automatyki Elektroenergetycznej.
2005r.Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Jan Machowski
Aktualnie w skład Instytutu Elektroenergetyki wchodzi pięć zakładów:
Zakład Automatyki Elektroenergetycznej – kierowany przez prof. dr hab. Jana Machowskiego
Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych – kierowany przez prof. dr hab. Szczęsnego Kujszczyka
Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej – kierowany przez prof. dr hab. Antoniego Dmowskiego
Zakład Elektrotermii – kierowany przez prof. dr hab. Mieczysława Heringa
Zakład Techniki Świetlnej – kierowany przez prof. dr hab. Wojciecha Żagana
2012 r. Włączenie do ZAE zespołu aparatów i zmiana nazwy Zakładu na Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej (ZAiAE). W ramach Zakładu powstają dwa zespoły: Zespół Automatyki  Elektroenergetycznej (AE) i Zespół Aparatów Elektroenergetycznych (AP).
2016 r. Włączenie Zakładu Trakcji Elektrycznej do Instytutu Elektroenergetyki
2016r.Dyrektorem Instytutu został dr hab. Sylwester Robak
Aktualnie w skład Instytutu Elektroenergetyki wchodzi pięć zakładów:
Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej – kierowany przez dr hab. Desire Rasolomampionona, prof. PW
Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych – kierowany przez prof. dr hab. Mirosława Parola
Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej – kierowany przez prof. dr hab. Józefa Paskę
Zakład Techniki Świetlnej – kierowany przez dr hab. Piotra Prackiego
Zakład Trakcji Elektrycznej – kierowany przez dr hab. Mirosława Lewandowskiego