Mapa Serwisu Instytut Elektroenergetyki PW: Działalność naukowa
Nowości
Raporty roczne
--> Informacje do sprawozdania z działalności naukowej 
Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2000

1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania (nazwa placówki, rodzaj współpracy naukowej )

Stołeczny Zakład Energetyczny "STOEN" S.A.
Prowadzenie prac naukowo-badawczych dla STOEN-u.
Szczęsny Kujszczyk
Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S. A.
Prowadzenie prac naukowo-badawczych dla Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren.
Szczęsny Kujszczyk
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.
Prowadzenie prac naukowo-badawczych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Szczęsny Kujszczyk
Politechnika Białostocka
Współpraca w zakresie badań nad modelami symulacyjnymi wolnego rynku energii elektrycznej.
Szczęsny Kujszczyk
Instytut Energetyki, Warszawa
Współpraca w zakresie badań nad systemami uziemienia punktu neutralnego w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć.
Szczęsny Kujszczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza,Kraków
Współpraca w zakresie zastosowania teorii sieci neuronowych do projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
Szczęsny Kujszczyk
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,  Wrocław
Współpraca w zakresie metod sterowania pracą systemów elektroenergetycznych.
Szczęsny Kujszczyk
Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Realizacja projektu badawczego - Badanie uwarunkowań zarządzania niezawodnością dla optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego, grant KBN, 2000 r.
Józef Paska

2. Spis publikacji według następującej kolejności

2.1. Monografie, podręczniki, rozprawy opublikowane na forum

2.1.1. Międzynarodowym

 1. J. Paska (Principal Investigator), J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska-Siwińska, J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman "Application of TRELSS and Implementation of Value-Based Reliability Approach at Polish Power Grid Company", TR-114816,  EPRI TR Palo Alto, USA, and PPGC, Warsaw, Poland, March 2000.

2.1.2. Krajowym

 1. E. Nowakowska-Siwińska, G.Grycz "Opis rozwiązań taryfowych dla energii elektrycznej w wybranych krajach OECD", ARE S.A., Warszawa 2000, ISBN 83-87574-25-2.
 2. E. Nowakowska-Siwińska "Kształtowanie cen gazu ziemnego w warunkach konkurencyjnego rynku", ARE S.A., Warszawa 2000, ISBN 83-87574-26-0.
 3. D. Rasolomampionona "Internet : Źródło informacji dla elektroenergetyków", WPW, 2000.
 4. J. Marzecki "Elektroenergetyczne sieci miejskie", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, str 400, podręcznik akademicki, ISBN 83-204-2563-8.
 5. J. Marzecki "Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, str 364, podręcznik akademicki, ISBN 83-01-13078-6.
 6. P. Helt, M. Parol, P. Piotrowski "Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. ISBN 83-7207-194-2.

2.2. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

  2.2.1. Habilitacyjne

  2.2.2. Doktorskie

 1. D. Czyżewski "Luminancyjny model samochodowych źródeł światła", Politechnika Warszawska, 2000, promotor: prof. nzw. dr hab. W. Żagan.
 2. P. Pracki "Rozmieszczanie świetlówkowych opraw oświetlenia bezpośredniego według kryterium wyrównanego rozkładu luminancji w otoczeniu", Politechnika Warszawska, 2000, promotor: prof. dr hab. inż. J.Bąk.
 3. A. Wiśniewski "Minimalizowanie liczby opraw oświetleniowych przy oświetleniu ogólnym wnętrz", Politechnika Warszawska, 2000, promotor: prof. dr hab. inż. J. Bąk.
 4. 2.2.3. Doktoranci pobierający stypendium

 5. Piotr Biczel - Promotor prof. dr hab. Antoni Dmowski
 6. Bartłomiej Kras - Promotor prof. dr hab. Antoni Dmowski
 7. Paweł Ozimek - Promotor prof. dr hab. Antoni Dmowski
 8. Mariusz Wiśniewski - Promotor prof. dr hab. Antoni Dmowski
 9. Dariusz Czyżewski - Promotor prof. nzw. dr hab. Wojciech Żagan
 10. Rafał Krupiński - Promotor prof. dr hab.. Wojciech Żagan
 11. Paweł Okoń - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 12. Arkadiusz Krutkiewicz - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 13. Rafał Korupczyński - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 14. Filip Gabryelczyk - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 15. Michał Kołodziej - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 16. Adam Kotowicz - Promotor prof. dr hab. Wojciech Żagan
 17. Marcin Januszewski - Promotor prof. dr hab. Jan Machowski
 18. Michał Kiembrowski - Promotor prof. dr hab. Jan Machowski
 19. Waldemar Bandzul - Promotor prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
 20. Krzysztof Księżyk - Promotor prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
 21. Dariusz Papierzewski - Promotor prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
 22. Piotr Konarzewski - Promotor prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk

2.3. Oryginalne prace naukowe w recenzowanych czasopismach międzynarodowych

 1. J. Machowski, S. Robak, J. W. Bialek, J. R. Bumby, N. Abi-Samra "Decentralized Stability-Enhancing Control of Synchronous Generator", IEEE paper PE-007PRS, 04-2000.

2.4. Oryginalne prace naukowe w recenzowanych czasopismach krajowych

 1. J. Paska "Metodyka oceny niezawodności wytwarzania i przesyłu w warunkach rynku energii elektrycznej", Rynek Energii, nr 3, 2000.
 2. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa "Niezawodność systemu elektroenergetycznego a jakość energii elektrycznej", Rynek Energii, nr 5, 2000.
 3. M. Hering "Elektrotermiczne techniki destrukcji trudno obrabialnych odpadów", Czystsza Produkcja w Polsce, nr 12, 2000, s.1...10.
 4. R. Niedbała "Wyładowanie jarzeniowe w inżynierii powierzchni materiałów", Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, "Elektryka", nr 35, 2000, s.87...96.
 5. R. Niedbała "Przetwornik i regulator temperatury odporny na zakłócenia elektromagnetyczne", Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, "Elektryka", nr 36, 2000, s.161...170.
 6. P. Ostrowski, T. Tański "Modelowanie wymiany ciepła w układach trójwymiarowych z udziałem radiacji w warunkach odbić wielokrotnych", Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, "Elektryka", nr 36, 2000, s.7...14.
 7. W. Żagan "Iluminacja pomnika Mikołaja Kopernika i pałacu Staszica w Warszawie", Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7, 2000.
 8. J. Machowski "Automatyka elektroenergetyczna w Politechnice Warszawskiej- Jubileusz 20-lecia", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 9. R. Kowalik, J. Machowski, L. Brzeszczak "Laboratorium EAZ. Stan aktualny i perspektywy", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 10. D. Rasolomampionona "Internet: Niezbędne narzędzie nowoczesnego elektryka", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 11. R. Kowalik "Koncepcja stanowiska do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 12. R. Kowalik "Badania elektroenergetycznych zabezpieczeń mikroprocesorowych prowadzone w Politechnice Warszawskiej", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 13. R. Kowalik "Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych i ich rejestracja", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 14. R. Kowalik "Wymagania techniczne stawiane mikroprocesorowym rejestratorom zakłóceń", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 15. R. Kowalik "Przesyłanie danych o zakłóceniach w systemach elektroenergetycznych", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 16. A. Magdziarz, Z. Żagan "Pakiet programowy do analizy i syntezy sygnałów w automatyce elektroenergetycznej", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 17. A. Magdziarz, Z. Żagan "Zastosowanie pakietu MS ACCESS do ewidencji zakłóceń w zakładach elektroenergetycznych", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 18. J. Machowski "Awaria w Elektrowni Turów", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 19. M. Januszewski, J.Machowski "Urządzenie FACTS typu TCPAR oraz UPFC. Algorytmy sterowania", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 20. M. Januszewski "Urządzenie FACTS typu TCPAR oraz UPFC. Badania symulacyjne", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 21. M. Januszewski, R. Kowalik, J. Bukowski, W. Markowicz "Urządzenie FACTS typu TCPAR oraz UPFC. Model fizyczny", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 22. J. Machowski, S. Robak "Regulatory generatora synchronicznego wynikające z teorii stabilności Lapunowa", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 23. J. Machowski, A. Smolarczyk "Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca. Przegląd istniejących rozwiązań", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 112, 2000.
 24. A. Smolarczyk "Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca. Proponowany algorytm sterowania", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 113, 2000.
 25. J. Machowski, A. Smolarczyk "Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca. Przegląd istniejacych rozwiązań", Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Elektryka", nr 113, 2000
 26. J. Machowski, A. Smolarczyk "Sterowanie rezystorów hamujących jako środek poprawy stabilności", Archiwum Energetyki, tom XXIX, nr 1-2, 2000
 27. R. Kowalik, J. Machowski, J. Osik, K. Przesmycki "Testowanie cyfrowych urządzeń EAZ -Współpraca PSE S.A. oraz IEN-PW", Elektroenergetyka, nr 3, 2000.
 28. R. Kowalik, J. Machowski, J. Osik, K. Przesmycki "Koncentratory komunikacyjne i przesyłanie informacji z urządzeń EAZ - współpraca PSE S.A. oraz IEN-PW", Elektroenergetyka, nr 4, 2000.
 29. J. Marzecki "Analiza techniczno-ekonomiczna różnych rozwiązań stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN stosowanych na terenie aglomeracji miejskich", Archiwum Energetyki, nr 3-4, 2000, str 28.
 30. S. Robak "Hierarchiczne sterowanie napięcia generatora synchronicznego", Archiwum Energetyki, tom XXIX, nr 1-2, 2000.

2.5. Prace naukowe w opublikowanych materiałach konferencji międzynarodowych

2.5.1. Referaty zamawiane przez organizatorów (proszone)

 1. J. Bąk "Some new trends in approach to the lighting design of interiors according to CIE and European draft standards", Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05-1.06.2000.
 2. P. Pracki "Achievement of relatively uniform luminance distribution in interiors", Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05-1.06.2000.
 3. A. Wiśniewski "Evaluation of the fulfilment the requriments of the average illuminance and uniformity", Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05-1.06.2000.

2.5.2. Referaty recenzowane

 1. A. Dmowski, M. Zahran, B. Kras, P. Biczel, J. Drążkiewicz "PV Battery Wind-Turbine Public-Grid Hybrid Power Supply for Telecom", Equipment, System Management & Control, IECE 2000, Las Vegas, USA, lipiec 2000.
 2. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, B. Szewc "Computer Tools for Estimation of the Transmission and Distribution Networks' Unreliability". Proc. of 4th International Scientific Conference "Efficiency and Power Quality of Electrical Supply of Industrial Enterprises", Mariupol, Ukraine, 24-26 May, 2000.
 3. J. Paska "Prognozowanie niezawodności wytwarzania energii elektrycznej", Mat. II Międzynarodowego Kongresu Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000", Warszawa, 19-22 września, 2000.
 4. J. Paska, G. Parciński "Wskaźniki niezawodnościowe i eksploatacyjne krajowych bloków energetycznych", Mat. II Międzynarodowego Kongresu Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000", Warszawa, 19-22 września, 2000.
 5. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa "Problems of Reliability and Power Quality Assessment in Polish Electric Power System", Proc. of 9th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Orlando, FL USA, October 1-4, 2000.
 6. J. Paska "Polish Generating Units Availability Data System", Proc. of 6th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS’2000, Funchal, Madeira - Portugal, September 25-28, 2000.
 7. J. Paska, N. Abi-Samra, J. Bargiel, J. Pułtorak "Experience with Application of Reliability Analysis in Polish Transmission System Planning", Proc. of 32nd Annual North American Power Symposium - NAPS 2000, Waterloo, Ontario, Canada, October 23-24, 2000.
 8. J. Paska "Flexible Tool for Evaluation of Generating System Reliability", Proc. of 32nd Annual North American Power Symposium - NAPS 2000, Waterloo, Ontario, Canada, October 23-24, 2000.
 9. P. Dupuis, M. P. Houry, T. Margotin, H. Breulmann, E. Grebe, M. Lösing, W. Winter, R. Witzmann, J. Zerenyi, J. Dudzik, J. Machowski, L. Martín, J. M. Rodriguez, E. Urretavizcaya "Analysis and Damping of Inter-Area Oscillations in the UCTE/CENTREL Power System", CIGRE 2000, Paper No. 38-113.
 10. J. Machowski, S. Robak, J. Białek, J. R. Bumby "Decentralised Lyapunov-based power system stabiliser", International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, DRPT 2000, London, 4-7 April, 2000.
 11. J. Machowski, A. Smolarczyk, J. Białek "Use of direct Lyapunov's method for optimal control of braking resistors", 35th UPEC 2000, Belfast, 6-8 September, 2000.
 12. M. Orzyłowski, M. Hering, T. Kałużniacki "Temperature Field Shaping in Systems for Thermometric Sensors Calibration", XVI IMEKO World Congress, Wien, 2000, s.1...6.
 13. M. Orzyłowski, M. Hering, T. Kałużniacki, W. Łobodzinski, P. Ostrowski, J. Wiechowski "Automated Calibration of Temperature Sensors", 17th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Baltimore, Maryland, USA, 1-4 May, 2000, s.1…5.
 14. M. Hering, P. Ostrowski, "Temperature Field Simulation in Multizone Tubular Furnaces", 2000 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Halifax, Nova Scotia, 7-10 May, 2000. IEEE Catalog Number: 00TH8492C ISBN: 0-7803-5958-5, 2000, s.1135...1140.

2.6. W opublikowanych materiałach konferencji krajowych

2.6.1. Referaty zamawiane przez organizatorów (proszone)

 1. A. Dmowski "Elektrownia słoneczno-wiatrowa", Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Swierże Górne, 6 - 7. 03.2000 r.
 2. A. Kądzielawa "Dynamika zmian cen energii elektrycznej w latach 1998-2000." Mat. Konf. N-T "Rynek energii elektrycznej: Rozwój i harmonizacja struktur - REE'2000", Kazimierz Dolny, 27-28 kwietnia 2000.
 3. A. Kądzielawa "Komplementarność regulacji w funkcjonowaniu rynku energii." Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Swierże Górne, 6 ÷ 7. 03.2000 r.
 4. A. Dmowski, J. Michalczyk "Nowoczesne układy zasilania w telekomunikacji", Konferencja "Energoelektronika na przełomie wieków", Warszawa Międzylesie, 16 ÷ 17.05.2000.
 5. A. Dmowski, J. Komorowski "Zagadnienie unifikacji i typizacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających", II Ogólnopolska Konferencja pt. "Potrzeby własne w elektroenergetyce", Szklarska Poręba, 21 ÷ 23.11.2000
 6. A. Dmowski "Przyczyny uszkodzeń w układach zasilania potrzeb własnych" II Ogólnopolska Konferencja "Potrzeby własne w elektroenergetyce" , Szklarska Poręba, 21 ÷ 23.11.2000.
 7. M. Hering "Elektrotermiczne techniki destrukcji trudno obrabialnych odpadów", I Forum "Polska nauka i technika dla ekorozwoju". Materiały Konferencyjne. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT, nr 1, Warszawa, 2000.
 8. A. Magdziarz, Z. Żagan, T. Żuraw "Harmoniczne w elektroenergetycznych sieciach niskiego napięcia", Konferencja "Jakość Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych w Polsce", Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań, 9-10.11.2000

2.6.2. Referaty recenzowane

 1. A. Dmowski, P. Biczel, W. Iwaszko, B. Kras "Układ niekonwencjonalnego gwarantowanego źródła zasilania z ogniwem paliwowym", Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETiS,

 2. Wisła, 11 - 14.12.2000.
 3. A. Dmowski, P. Biczel, J. Drążkiewicz "Zastosowanie regulatora równoległego do kontroli napięcia ładowania baterii chemicznej z ogniwa słonecznego", Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETiS, Wisła, 11- 14.12.2000.
 4. A. Dmowski, P. Szumowski, B. Kras "Praca równoległa automatycznych falowników napięcia", Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETiS, Wisła 11 - 14.12.2000.
 5. A. Dmowski, T. K. Czarnecki, B. Kras "Zastosowanie kontrolera mikroprocesorowego do sterowania procesem technologicznym z wykorzystaniem przetwornic modułowych dużej mocy", Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETiS,

 6. Wisła, 11 -14.12.2000.
 7. A. Kądzielawa "Uwarunkowania komplementarności rynków energii.", IV Konferencja N-T "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2000", Wrocław, lipiec 2000.
 8. J. Paska "Ocena niezawodności wytwarzania i przesyłu w warunkach rynku energii elektrycznej", Mat. Konferencji N-T "Rynek energii elektrycznej: rozwój i harmonizacja struktur - REE'2000", Kazimierz Dolny, 27-28 kwietnia, 2000.
 9. J. Paska, W. Goc, J. Bargiel, B. Mól, A. Oleksy, P. Sowa, B.Teichman "Aktualna ocena niezawodności wybranego fragmentu krajowej sieci przesyłowej", Mat. Konferencji N-T "Jakość energii elektrycznej i cieplnej - JAWE'2000", Kołobrzeg, 8-12 maja, 2000.
 10. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa "Jakość energii elektrycznej a niezawodność", Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, nr 91, 2000. Seria: Konferencje, nr 34, IV Konferencja N-T "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2000".
 11. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, T. Sierociński, B. Teichman "Poziom niezawodności krajowej sieci przesyłowej: aktualnie i w perspektywie do roku 2010", Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, nr 91, 2000. Seria: Konferencje, nr 34, IV Konferencja N-T "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2000".
 12. J. Paska, J. Bargiel, W. Goc, T. Sierociński, P. Sowa, B. Teichman "Ocena zamierzeń inwestycyjnych w krajowym systemie przesyłowym z punktu widzenia niezawodności". Mat. V Konferencji Naukowej "Prognozowanie w Elektroenergetyce. Perspektywy i Ograniczenia Rozwoju Elektroenergetyki. PE 2000", Częstochowa, 21-22 września, 2000.
 13. A. Pawlęga "Zagadnienie kosztów niepokrytych", IV Konferencja naukowo - techniczna, Sieci‘2000, Wrocław, lipiec 2000.
 14. M. Hering, P. Ostrowski, M. Orzyłowski, T. Kałużniacki "Kształtowanie pola temperatury w bloku pomiarowym pieca do kalibracji użytkowych czujników termometrycznych", III Konferencja Naukowa "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i przemyśle SP’2000", Zielona Góra, 2000.
 15. W. Żagan, R. Krupiński "Grafika komputerowa jako nowoczesne narzędzie projektowania oświetlenia" - referat na 5 Sympozjum "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Kiekrz, 10-12 kwietnia, 2000.
 16. W. Żagan "Planowanie i wybór obiektów iluminacji w miastach" - referat na konferencję Polskiego Komitetu Oświetleniowego - Technika Świetlna 2000, Politechnika Warszawska, 8-9 listopada, 2000.
 17. A. Kłos, A. Momot "Model ekwiwalentnej sieci elektroenergetycznej", I Krajowa Konferencja "Modelowanie i Symulacja", Zakopane - Kościelisko, organizator: PTETiS i Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej,19-23.06. 2000.

2.7. Inne publikacje o charakterze popularyzatorskim

2.7.1. W materiałach międzynarodowych

 1. S. Kujszczyk, P. Piotrowski "Voltages Regulation Optimisation in the Medium Voltage Network Based on the Neural Network Technique", referat wygłoszony i opublikowany w materiałach seminarium w Instituto Politecnico Nacional, Meksyk, 2000.
 2. S. Kujszczyk, M. Parol "Optimisation of Electrical Distribution Network Structures by Means of Genetic Algorithms", referat wygłoszony i opublikowany w University of Cancun, Meksyk, 2000.
 3. S. Kujszczyk "Education of Students and Scientific Research in the Institute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology", referat wygłoszony i opublikowany w materiałach seminarium w Instituto Politecnico Nacional,  Mexico City, Meksyk, oraz w materiałach seminarium University of Cancun, Meksyk.

2.7.2. W materiałach krajowych

 1. A. Dmowski, J. Michalczyk "Nowoczesne urządzenia w telekomunikacji i elektroenergetyce", Biuletyn, zima wiosna. Centrum Promocji Badań przy udziale Energoelektroniki PW, Vol.4, 2000.
 2. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A., nr 1, Warszawa, styczeń 2000. ISSN 1232-2067
 3. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A, nr 2, Warszawa, luty 2000. ISSN 1232-2067
 4. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A, nr 3, Warszawa, marzec 2000. ISSN 1232-2067
 5. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A, nr 4, Warszawa, kwiecień 2000. ISSN 1232-2067
 6. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A, nr 5, Warszawa, maj 2000. ISSN 1232-2067
 7. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A, nr 6, Warszawa, czerwiec 2000. ISSN 1232-2067
 8. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A., nr 7, Warszawa, lipiec 2000. ISSN 1232-2067
 9. E. Nowakowska-Siwińska, G. Grycz, I. Wrońska "Europejski biuletyn cenowy nośników energii", ARE S.A., nr 8, Warszawa, sierpień 2000. ISSN 1232-2067
 10. E. Nowakowska-Siwińska, M. Kumanowski, G. Grycz, J. Nowotarska, E. Trzaskoma "Międzynarodowy biuletyn węglowy", ARE S.A., nr 1, Warszawa, I kwartał 2000. ISSN 1505-8026
 11. E. Nowakowska-Siwińska, M. Kumanowski, G. Grycz, J. Nowotarska, E. Trzaskoma "Międzynarodowy biuletyn węglowy", ARE S.A., nr 2, Warszawa, II kwartał 2000. ISSN 1505-8026
 12. E. Nowakowska-Siwińska, M. Kumanowski, G. Grycz, J. Nowotarska, E. Trzaskoma "Międzynarodowy biuletyn węglowy", ARE S.A., nr 3, Warszawa, III kwartał 2000. ISSN 1505-8026
 13. A. Pawlęga "Ocena efektywności ekonomiczno - finansowej inwestycji oszczędzających energię elektryczną za pomocą rachunku przepływów pieniężnych", Gospodarka Paliwami i Energią, SEP, nr 1, 2000.
 14. J. Paska, J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska-Siwińska; J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman "Metodyka oceny niezawodności przesyłu. Zastosowanie programu TRELSS oraz wdrożenie w PSE S.A. podejścia wartościowania niezawodności". Elektroenergetyka - Technika, Ekonomia, Organizacja, nr 2, 2000, 68 s.
 15. M. Hering, "Wyzwania stawiane elektrotechnice przez XXI wiek", Ekspertyza Komitetu Elektrotechniki PAN, (Opracowanie rozdziału 7 oraz redakcja całości), Warszawa 2000.
 16. W. Żagan "Nie dymi ale świeci", miesięcznik Politechniki Warszawskiej, nr 7, 2000.
 17. W. Żagan "Światło dla UJ", miesiecznik Politechniki Warszawskiej, nr 11, 2000.
 18. J. Bąk, "Potrzeba dobrego widzenia", Polskie Drogi, 2 lutego 2000.
 19. J. Bąk opracowanie haseł: "Świetlna technika (technika świetlna), olśnienie", dla Wielkiej Encyklopedia PWN, Warszawa 2000.
 20. J. Bąk "Oświetlenie wnętrzowe na tle wymagań i przepisów Komitetu Normalizacyjnego Unii Europejskiej", Narada Głównych Specjalistów, Elektroprojekt, Warszawa, czerwiec 2000.
 21. J. Bąk "Dobór systemu konserwacji oświetlenia w projekcie oświetlenia wnętrz", SEP, Warszawa, czerwiec 2000.
 22. M. Dołowy, P. Fabiański "Wkład Wydziału Elektrycznego w kształcenie kadr i rozwój energetyki polskiej", Biuletyn Energetyczny, nr 5(20), 2000.

2.8. Opracowanie norm

2.8.1. Międzynarodowych

 1. M. Hering; J. Kabata: IEC 60050-841/2000: International Electrotechnical Vocabulary - Industrial Electroheating. IEC, Genewa 2000.

2.8.2. Krajowych

 1. J. Kabata: PN - IEC 60397/1994: Metody badań pieców rezystancyjnych pośrednich o działaniu okresowym. Wyd. Normalizacyjne, Warszawa 2000.
 2. J. Kabata: PN - EN 60398/1999: Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne. Ogólne metody badań. Wyd. Normalizacyjne, Warszawa 2000 (przewidywane).
 3. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania.
 4. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 61071-1:2000 Kondensatory energoetektroniczne - Wymagania ogólne.
 5. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 61270-1:2000 Kondensatory do kuchenek mikrofalowych - Wymagania ogólne.
 6. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60831-1:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne. Wykonanie, badania i ocena. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Wytyczne instalowania i użytkowania.
 7. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60831-2:2000 Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu. przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczenia.
 8. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60931-1:2000 Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne. Wykonanie, badania i ocena. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Wytyczne instalowania i użytkowania.
 9. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60931-2:2000 Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Próba starzenia i próba zniszczenia.
 10. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 60931-3:2000 Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Bezpieczniki wewnętrzne.
 11. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-E-04700/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
 12. S. Kujszczyk (przewodniczący komisji redagującej normy): PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych.
 13. S. Niestępski: PN-IEC60364-5-548, 2000 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze w instalacjach informatycznych.
 14. S. Niestępski: PN-IEC 61140, 2000 r. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

3. Realizowane prace badawcze w ramach

3.1. Grantów KBN

 1. A. Dmowski, R. Bugyi, P. Szewczyk (kierownik grantu) "Elektroniczny zasilacz wysokonapięciowy (EAZ-BIAS-OZ) do wytwarzania pola przyspieszającego przy obróbce jonowej- uruchomienie produkcji nowej generacji zasilacza", grant celowy KBN, nr 8T10M 105 99C/4321, nr umowy 2468/c. T110-8/99, rok podpisania umowy 1999, czas trwania 08.1999 - 04.2001.
 2. D. Czyżewski "Luminancyjny model samochodowych żarówek sygnałowych", grant promotorski KBN, nr 8 T10A 066 19, (2000), promotor - W. Żagan.
 3. W. Żagan "Podstawy teoretyczne i koncepcja techniczna nowatorskiego systemu diagnostyki oświetlenia pojazdów samochodowych", grant badawczy nr 9 T12C 017 19, nr umowy: PB0506/T12/2000/19, (2000-2002).
 4. S. Zalewski "Metody symulacyjne obliczania rozpraszających opraw oświetleniowych o symetrii obrotowej", grant promotorski KBN, nr 8 T10A 001 16, nr umowy 1298/T/99/16, (1999-2001), promotor - W. Żagan.
 5. S. Robak "Nowa metoda hierarchicznego sterowania generatorów synchronicznych poprawiająca stabilność systemu elektroenergetycznego", grant promotorski KBN, nr 8T10 B07815, Warszawa 1998-2000, promotor - J. Machowski.
 6. A. Smolarczyk "Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca nie powodująca wyłączeń generatorów", grant promotorski KBN, nr 8T10 B07715, Warszawa 1998-2000, promotor - J. Machowski.
 7. M. Januszewski "Urządzenia FACTS jako środek poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego", grant promotorski KBN, nr 8T10 B05718, Warszawa 2000-2002, promotor - J. Machowski.
 8. J. Machowski (i inni) "Wspóldziałanie ARCM oraz urządzeń FACTS w regulacji systemu elektroenergetycznego w warunkach rynkowych", grant KBN, nr 8T10 B05818, Warszawa 2000-2003.
 9. S. Kujszczyk, M. Parol, I. Domaszewska, P. Piotrowski, P. Helt , D. Baczyński, "Optymalizacja pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych z zastosowaniem algorytmów genetycznych", Projekt Badawczy nr 8/T10B/00517, grant KBN, umowa nr 100/T10/99/17, 1999-2000.

3.2. Grantów z innych źródeł

 1. P. Biczel, A. Dmowski "Opracowanie układu umożliwiającego zastosowanie wodorowego ogniwa paliwowego do zasilania elektrowni wyniesionej centrali telekomunikacyjnej", grant dziekański, nr 503/G/1041/0605/200.
 2. B. Kras, A. Dmowski "Opracowanie ulepszonej wersji mikroprocesorowego kontrolera baterii słonecznych do elektrowni wyspowych", grant dziekański, nr 503/G/1041/0608/200.
 3. J. Paska "Niezawodność systemu elektroenergetycznego w warunkach dezintegracji, deregulacji i konkurencji", grant dziekański, nr 503/G/1041/0581/009, 1999/2000.
 4. J. Paska "Metodyka kompleksowej oceny niezawodności wytwarzania i przesyłu w systemie elektroenergetycznym w warunkach rynkowych", grant dziekański, nr 503/G/1041/0597/200, 2000/2001.
 5. A. Pawlęga "Zastosowanie metodyki kosztów unikniętych w elektroenergetyce", grant dziekański, nr 503/G/1041/0582/009, 1999/2000.
 6. A. Pawlęga "Kalkulacja kosztów niepokrytych w elektroenergetyce", grant dziekański, nr 503/G/1041/0602/200, 2000/2001.
 7. R. Niedbała "Badanie właściwości energetycznych gęstości strumienia jonów z wyładowania jarzeniowego dla procesów technologicznych", grant rektorski, nr 503/G/1041/0609/200.
 8. W. Żagan "Analiza mozliwości wykorzystania metod symulacyjnych do tworzenia koncepcji iluminacji obiektów architektonicznych o szczególnych walorach zabytkowych", grant rektorski, nr 503/G/1041/0596/200.
 9. W. Żagan "Studium koncepcyjne iluminacji zabytkowych obiektów architektonicznych Warszawy", grant rektorski, nr 503/G/1041/0612/200.
 10. W. Żagan "Iluminacja pomnika Kopernika i Pałacu Prezydenckiego", grant rektorski, nr 503/G/1041/0590/009.
 11. J. Bąk "Rozmieszczanie świetlówkowych opraw oświetlenia bezpośredniego według kryterium wyrównanego rozkładu luminancji w otoczeniu", grant dziekański, nr 503/G/0570/009.
 12. W. Żagan "Rozmieszczanie świetlówkowych opraw oświetlenia bezpośredniego według kryterium wyrównanego rozkładu luminancji w otoczeniu", grant dziekański, nr 503/61041/0600/200.
 13. A. Magdziarz "Algorytmy pomiarowe w automatyce elektroenergetycznej", grant rektorski, nr 503/G/1041/0567/009.
 14. J. Machowski (i zespół) "Pomiar i rejestracja prądów zwarciowych", grant dziekański, nr 503/G/1041/0603/200.
 15. J. Machowski (i zespół) "Symulacyjne wyznaczanie przebiegów zwarciowych w systemach elektroenergetycznych", grant rektorski, nr 503/G/1041/0610/200.
 16. J. Marzecki "Metoda badania rozwoju GPZ-ów za pomocą techniki zbiorów rozmytych i teorii gier", grant rektorski, nr 503/G/1041/061/200.
 17. M. Dołowy "System regulacji automatycznej mocy biernej i napięcia", grant dziekański, nr 503/G/1041/0606/200.
 18. S. Kujszczyk, I. Domaszewska, P. Helt, P. Piotrowski "Analiza przydatności zastosowania technik sztucznej inteligencji (AI) w prognozowaniu krótkoterminowym zużycia energii elektrycznej dla wybranych grup odbiorców energii elektrycznej", grant dziekański, nr 503/G/1041/0575/009, 1999/2000.
 19. S. Kujszczyk, I. Domaszewska, P. Helt, P. Piotrowski, M. Parol, D. Baczyński "Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskiego i średniego napięcia o układach zamkniętych metodami ewolucyjnymi", grant dziekański, nr 503/G/1041/0601/200.
 20. J. Marzecki "Badanie rozwoju terenowych sieci rozdzielczych", grant dziekański, nr 503/041/1041/0578/009; 1999/2000.
 21. M. Parol "Optymalizacja konfiguracji sieci elektroenergetycznych wielokrotnie zamkniętych 110 kV", grant dziekański, nr 503/G/1041/0577/009, 1999-2000.
 22. S. Ziemianek "Zbadanie możliwości wprowadzenia miękkich ograniczeń OPF do procesu rozdzielania cen energii elektrycznej na poszczególne składniki", grant dziekański, nr 503/G/1041/064/200.
 23. S. Ziemianek "Zbadanie związku kosztów dualnych OPF ze składnikiem zatłoczenia w drogach przesyłu mocy a procesie rozdzielania cen energii elektrycznej na poszczególne składniki", grant rektorski, nr 503/G/1041/0568/009.
 24. M. Dołowy "Regulator napięcia transformatora w systemie regulacji automatycznej", grant dziekański, nr 503/G/1041/0576/009.
 25. J. Machowski (kierownik), A. Magdziarz "Metody badania algorytmów pomiarowych zabezpieczeń", grant statutowy, nr 504/G/1041/0101.
 26. S. Kujszczyk (kierownik), M. Parol, P. Piotrowski "Metody wyznaczania stanów pracy SEE", grant statutowy, nr 504/G/1041/0102.
 27. M. Hering (kierownik), M. Malka "Kształtowanie pól temperatury w obszarach roboczych urządzeń rezystancyjnych", grant statutowy, nr 504/G/1041/0104.
 28. A. Dmowski (kierownik), J. Paska "Racjonalne wykorzystanie źródeł energii elektrycznej - aspekty techniczne i ekonomiczne", grant statutowy, nr 504/G/1041/0103.
 29. W. Żagan (kierownik), P. Pracki "Racjonalne rozmieszczenie opraw oświetleniowych i ich automatyczne obliczanie", grant statutowy, nr 504/G/1041/0105.

3.3. Prac umownych realizowanych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

 1. J. Paska "Standaryzacja wskaźników niezawodnościowych krajowych bloków energetycznych" (etap I), "Przegląd metod oraz programów do oceny niezawodności bazy wytwórczej" (etap II), Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, numer umowy 501/E/1041/0591.
 2. R. Niedbała, "Opracowanie opinii i wykonanie regulatorów natężenia pradu", LABi Sp. z o. o., nr 501/E/1041/0593.
 3. S. Ziemianek, "Regulacja przekładni transformatora", stanowisko laboratoryjne na zlecenie Działu Aparatury PW, zakończone w listopadzie 2000, nr 501/E/1041/0585.

3.4. Prac umownych realizowanych poza Instytutem lecz w ramach Politechniki

 1. R. Kowalik "Opracowanie metodyki testów odporności urządzeń EAZ eksploatowanych przez PSE S.A. na "Problem Roku 2000", praca zlecona przez PSE S.A., nr PSE-SA/PT/018/99 (1999).
 2. R. Kowalik, M. Januszewski "Testowanie zespołów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla sprawdzenia ich zgodności z rokiem 2000", praca zlecona przez ZEWT S.A. nr 19/FKE/JM/99.
 3. R. Kowalik "Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji NN SŁUPSK", praca zlecona przez ABB Network Partner, nr 13/FKE/JM/99.
 4. R. Kowalik "Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji NN Mikułowa", praca zlecona przez PSE S.A., nr 12/FKE/JM/98 (1999).
 5. R. Kowalik "Wykonanie koncentratorów komunikacyjnych stacji NN Dunowo i Żarnowiec", praca zlecona przez Elbud Gdańsk Holding S.A. nr 20/FKE/JM/99.
 6. R. Kowalik "Koncentrator centralny do komunikacji z koncentratorami stacyjnymi i zdalnego odbioru rejestracji z rejestratorów zakłóceń będących w posiadaniu PSE S.A.", praca zlecona przez PSE S.A., nr 22/FKE/JM/98 (1999).
 7. R. Kowalik, A. Smolarczyk "Wykonanie badań funkcjonalnych zintegrowanego zabezpieczenia pola rozdzielni średniego napięcia typu EX-BEL_Z2U", praca na zlecenie ELKOMTECH S.A., nr 15/FKE/JM/99.
 8. R. Kowalik, M. Januszewski "Badanie funkcjonalne rejestratora zakłóceń firmy IASE Wrocław", praca na zlecenie IASE, nr 18/FKE/JM/99.
 9. R. Kowalik, M. Januszewski "Badanie funkcjonalne rejestratora zakłóceń firmy QUESTPOL", praca na zlecenie QUESTPOL, nr 19/FKE/JM/99.
 10. R. Kowalik "Wykonanie koncentratorów komunikacyjnych stacji NN Sochaczew", praca zlecona przez Elbud Warszawa, nr 29/FKE/JM/2000.
 11. A. Smolarczyk, R. Kowalik "Wykonanie testów funkcjonalnych zintegrowanego rejestratora RZ-SPEEDY", praca na zlecenie IASE, nr 30/FKE/JM/2000.

4. Uzyskane patenty (Imię i nazwisko autora, tytuł i numer patentu)

4.1. Międzynarodowe

4.2. Krajowe

  1. W. Żagan "Lampa świateł ostrzegawczych" patent RP nr P.339 156 z dnia 22.03.2000.
  2. P. Rzentarzewski, S. Dagil, R. Kowalik, C. Plewka, P. Stankiewicz "Układ pomiarowy i telemetrii stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej", PL178284B1/1996 (rok zgłoszenia 1996, rok przyznania 2000).

5. Udziały w towarzystwach i organizacjach naukowych

5.1. Międzynarodowych

 1. M. Hering, przewodniczący zespołu opracowującego normę międzynarodową IEC 60050-841, International Electrotechnical Commision, Technical Committee 27 - MT 20.
 2. J. Kabata, przewodniczący zespołu opracowującego normę międzynarodową IEC 60397, International Electrotechnical Commision, Technical Committee 27 - MT 19.
 3. J. Kabata, członek zespołu opracowującego normę międzynarodową IEC 60050-841, International Electrotechnical Commision, Technical Committee 27 - MT 20.
 4. S. Kujszczyk, CIGRE.
 5. S. Kujszczyk, IEEE.
 6. J. Machowski, CIGRE.

5.2. Krajowych

 1. J. Paska, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 2. J. Paska, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.
 3. M. Hering - przewodniczący Sekcji Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN i członek prezydium tego Komitetu.
 4. M. Hering, członek prezydium Polskiego Komitetu Elektrotermii.
 5. M. Hering, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce.
 6. M. Hering, członek Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.
 7. M. Hering, sekretarz Naukowy Rady Redakcyjnej i członek Komitetu Redakcyjnego "Archives of Electrical Engineering".
 8. M. Hering, członek Rady Programowej czasopisma "Przegląd Elektrotechniczny".
 9. M. Hering, członek Rady Programowej czasopisma "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej".
 10. M. Hering, przewodniczący Jury Konkursu im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace publikowane w czasopismach SEP.
 11. M. Hering, sekretarz Rady Fundacji im. Gabriela Narutowicza na Rzecz Twórczości Technicznej i Przedsiębiorczości.
 12. R. Niedbała, wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 13. J. Kabata, sekretarz naukowy Sekcji Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN .
 14. J. Kabata, członek prezydium Polskiego Komitetu Elektrotermii.
 15. W. Żagan, członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego.
 16. W. Żagan, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "Wiadomości Elektrotechniczne".
 17. W. Żagan, członek Rady Targów "Elektro Expo".
 18. P. Pracki, Polski Komitet Oświetleniowy.
 19. J. Machowski, Sekcja Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN (1990-2000).
 20. J. Machowski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Tele - i Radiotechnicznego (od 1999).
 21. W. Myrcha, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1996).
 22. S. Kujszczyk, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 23. J. Marzecki, Ekspert Sejmowy. Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Klubem ParlamentarnymSojuszu Lewicy Demokratycznej.
 24. J. Marzecki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

6. Organizowanie i udziały w konferencjach

6.1. Organizowanie konferencji

 1. A. Dmowski "Nowoczesne układy zasilania rezerwowego", Seminarium "Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Elektrociepłowniom Warszawskim", Warszawa luty 2000, Ośrodek Promocji Badań Energoelektroniki.
 2. A. Dmowski, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Swierże Górne, 9 ÷ 10. 03.2000 r.
 3. A. Dmowski "Seminarium głównych automatyków polskich elektrowni systemowych", Centrum Promocji Energoelektroniki, Politechnika Warszawska, 24 ÷ 26. 02. 2000.
 4. A. Dmowski, II Ogólnopolska Konferencja pt. "Potrzeby własne w elektroenergetyce", Szklarska Poręba, 21 ÷ 23.04.2000.
 5. M. Hering, I Forum "Polska nauka i technika dla ekorozwoju", Warszawa 20-22.9.2000, KBN, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Polskie Sieci Energetyczne, Instytut Elektroenergetyki PW i in.
 6. W. Żagan, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji "Technika Świetlna 2000", Warszawa, 8-9 listopada 2000.

6.2. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

 1. M. Hering, Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji "Electric Power Engineering 2000". VŠB - Technical University of Ostrava, 27-29.9.2000 r.
 2. M. Hering, Członek Komitetu Naukowego I Forum "Polska Nauka i Technika dla Ekorozwoju", Warszawa, 20-22.9.2000 r.
 3. M. Hering, Członek Komitetu Naukowego Konferencji PKEt: "Modelowanie i sterowanie w elektrotermii", Kielce, 20-22.9.2000 r.
 4. M. Hering, Przewodniczący Komitetu Naukowego VIII Konferencji "Badania Naukowe w Elektrotermii", Polski Komitet Elektrotermii, Międzybrodzie Żywieckie, 15-18 listopada 2000 r.
 5. R. Niedbała, I Krajowa Konferencja "Modelowanie i Symulacja". Kościelisko, 19-23.06.2000 r.
 6. J. Kabata, Członek Komitetu Organizacyjnego I Forum "Polska Nauka i Technika dla Ekorozwoju", Warszawa, 20-22.9.2000 r.
 7. J. Bąk, Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05 - 1.06.2000.
 8. J. Machowski, Komitet Naukowy IV Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce - SIECI 2000", Politechnika Wrocławska, Wrocław, 5-7 lipca 2000.
 9. J. Machowski, Komitet Naukowy III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce", APS+Elektrownia Kozienice+Politechnika Warszawska, Elektrownia Kozienice, 9-10 marca 2000.
 10. J. Machowski, Komitet Naukowy "International Symposium on Short-Circuits in Power Systems - SCC’2000", Cracow, October 11-13, 2000.
 11. J. Machowski, Komitet Naukowy I Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy wytwarzania i eksploatacji elektronicznych urządzeń dla elektroenergettyki" Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, Warszawa, 26 kwietnia 2000 r.
 12. W. Myrcha, Komitet Organizacyjny I Krajowej Konferencji MiS-1 "Modelowanie i Symulacja, technika i ekologia", Kościelisko, 19-23 czerwca 2000 r.

6.3. Przewodniczenie sesjom

 1. M. Hering, VIII Konferencja "Badania Naukowe w Elektrotermii", Międzybrodzie Żywieckie, 15-18.11.2000 r.
 2. W. Żagan, 5 Sympozjum "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000.
 3. W. Żagan, Konferencja Polskiego Komitetu Oswietleniowego "Technika Świetlna 2000", 8-9 listopada 2000, Warszawa.
 4. A. Magdziarz, Konferencja "Jakość Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych w Polsce", organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań, 9-10.11.2000 r.
 5. J. Marzecki, I Krajowa Konferencja "Gwarantowane zasilanie różnych obiektów", organizatorzy: "Przegląd Telekomunikacyjny", TELZAS - Szczecinek, Warszawa, 12-13 Listopada, 2000.

6.4. Udział jako uczestnik z referatem wygłaszanym

 1. J. Paska, Konf. N-T "Rynek energii elektrycznej: Rozwój i harmonizacja struktur - REE'2000", Kazimierz Dolny, 27-28 kwietnia 2000.
 2. J. Paska, IV Konferencja N-T "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2000", Wrocław, 5-7 lipca 2000.
 3. J. Paska, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000", Warszawa, 19-22 września 2000.
 4. J. Paska, 6th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS’2000, Funchal, Madeira - Portugal, September 25-28, 2000.
 5. J. Paska, 32nd Annual North American Power Symposium - NAPS 2000, Waterloo, Ontario, Canada, October 23-24, 2000.
 6. M. Hering, I Forum "Polska nauka i technika dla ekorozwoju". Warszawa, 20-22.9.2000 r.
 7. M. Hering, VIII Konferencja "Badania Naukowe w Elektrotermii". Międzybrodzie Żywieckie, 15-18.11.2000 r.
 8. R. Niedbała, Seminarium Naukowe "Wybrane zagadnienia w elektrotechnice i elektronice", Kielce-Ameliówka, 29-31.05.2000 r.
 9. R. Niedbała, Konferencja Naukowo-Techniczna "Modelowanie i sterowanie w elektrotermii", Kielce-Ameliówka, 20-22.09.2000 r.
 10. P. Ostrowski, Konferencja Naukowo-Techniczna "Modelowanie i sterowanie w elektrotermii", Kielce-Ameliówka, 20-22.09.2000 r.
 11. W. Żagan, 5 Sympozjum "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Kiekrz,10-12 kwietnia 2000.
 12. W. Żagan, Konferencja Polskiego Komitetu Oswietleniowego "Technika Świetlna 2000", Warszawa, 8-9 listopada 2000.
 13. J. Bąk, Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05 - 1.06.2000.
 14. P. Pracki, Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05 - 1.06.2000.
 15. P. Pracki, Seminarium doktorantów, Praga, Czechy, 2.06.2000.
 16. A. Wiśniewski, Svetlo 2000, Ostrava, Czechy, 30.05 - 1.06.2000.
 17. A. Wiśniewski, Seminarium doktorantów, Praga, Czechy, 2.06.2000.
 18. R. Kowalik "Badania elektroenergetycznych zabezpieczeń mikroprocesorowych prowadzone w Politechnice Warszawskiej", Seminarium "Wydział Elektryczny Politechniki Warzsawskiej - Elektrociepłowniom Warszawskim", Warszawa - Siekierki, 16 lutego 2000.
 19. R. Kowalik "Badania elektroenergetycznych zabezpieczeń mikroprocesorowych prowadzone w Politechnice Warszawskiej", Seminarium Głównych Automatyków Polskich Elektrowni Systemowych, 24-25 lutego 2000.
 20. R. Kowalik "Koncentrator zabezpieczeń - KS99", Spotkanie seminaryjne komisji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii, 6-8 czerwca 2000.
 21. R. Kowalik "Nowe możliwości mikroprocesorowych rejestratorów zakłóceń", IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce, Sieci’2000", Wrocław, 5-7 lipca 2000.
 22. A. Smolarczyk (współautorzy: J. Machowski, J. Białek) "Use of direct Lyapunov's method for optimal control of braking resistors", 35th UPEC 2000, Belfast, 6-8 September 2000.
 23. R. Kowalik "Badania elektroenergetycznych zabezpieczeń mikroprocesorowych prowadzone w Politechnice Warszawskiej", "Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce", APS+Elektrownia Kozienice+Politechnika Warszawska, Elektrownia Kozienice. 9-10 marca 2000.

6.5. Udział jako uczestnik z referatem plakatowym

 1. A. Dmowski "Nowoczesne układy zasilania rezerwowego", Seminarium "Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Elektrociepłowniom Warszawskim", Warszawa, luty 2000, Ośrodek Promocji Badań Energoelektroniki.
 2. A. Dmowski, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Swierże Górne, 9 ÷ 10. 03.2000 r.
 3. A. Dmowski, Seminarium Głównych Automatyków Polskich Elektrowni Systemowych, Centrum Promocji Energoelektroniki, Politechnika Warszawska, 24 ÷ 26. 02. 2000 r.
 4. A. Dmowski, II Ogólnopolska Konferencja pt. "Potrzeby własne w elektroenergetyce", Szklarska Poręba, 21 ÷ 23.04.2000.
 5. A. Dmowski, Polsko-Niemiecka Konferencja "Development Trends in Design of Machines and Vehicles", Warszawa, 24.10 ÷ 29.10 2000 r.

6.6. Udział jako uczestnik bez referatu

 1. E. Nowakowska-Siwińska, Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Gazu 2000", Kazimierz Dolny, 29-30 czerwca 2000.
 2. A. Pawlęga, Sympozjum francusko - polskie "Jakość instalacji i usług w elektroenergetyce", Warszawa, październik 2000.
 3. T. Sutkowski, Konferencja "Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i środowisko", Bielsko-Biała, 31.05 - 02.06.2000.
 4. R. Kowalik, Seminarium "General Electric - propozycja dla polskiej energetyki", Wisła, 18-20 września 2000.
 5. R. Kowalik, Ogólnopolska Konferencja ‘2000 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce", Jachranka, 11-13 pażdziernika 2000.
 6. S. Kujszczyk, "Prawo energetyczne", Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne, 9-10 marca 2000.
 7. M. Dołowy "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce", Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne 9-10 marca, 2000.
 8. J. Marzecki, Konferencja: "Modelowanie i symulacja, technika i ekologia", Zakopane - Kościelisko, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, czerwiec, 2000,
 9. J. Marzecki, sesja konferencyjna "Gwarantowane zasilanie energią elektryczną różnych obiektów przemysłowych i odbiorów komunalno-bytowych w miastach", sympozjum krajowe "Gwarantowane zasilanie obiektów", organizatorzy: TPSA i TELZAS Szczecinek, Miedzeszyn, 2-3.10.2000.
 10. W. Żagan, konferencja międzynarodowa LICHT 2000, Goslar, Niemcy, 20-23 września 2000.

7. Udział w międzynarodowych programach naukowych

8. Staże i wyjazdy zagraniczne

8.1. Krótkoterminowe (poniżej 1 miesiąca)

 1. A. Dmowski, OTTO-VON-GUERICICE-UNIVERSITAT MAGDEBURG, Niemcy,1 tydzień, maj 2000 r.
 2. A. Dmowski, RWTH Aachen, Niemcy, 1 tydzień, maj 2000 r.
 3. A. Dmowski, Darmstadt - Technische Universität , 25 ÷30 11.2000 r.
 4. W. Żagan, ECAM Bruksela, (program TEMPUS), styczeń 2000.
 5. W. Żagan, Goslar, Niemcy, (konferencja Licht 2000), 20-23 września 2000.
 6. W. Żagan, Lyon, (wizyta w centrum zastosowań światła OLAC),17-19 listopada 2000.
 7. D. Rasolomampionona, projekt JEP Tempus nr 13157/98 : wizyta koordynacyjna, szkolenie i wymiana informacji o ECTS. ECAM Bruksela, Belgia, 1 tydzień.
 8. D. Rasolomampionona, ECAM Bruksela, Belgia, pobyt zakończony wygłoszeniem wykładu pt. "Protection des Systemes électroénergétiques: Protection des Alternateurs et des Transformateurs", w ramach programu SOCRATES, 1 tydzień.
 9. D. Rasolomampionona, Uniwersytet w Gandawie, Gandawa, Belgia, pobyt zakończony wygłoszeniem wykładu pt. "Power System Protections: Bus System Protections ", w ramach programu SOCRATES, 1 tydzień.
 10. R. Kowalik, Szkolenie z zakresu pomiarów i analizy parametrów jakości energii elektrycznej, Electronic Instruments International, Wavre, Belgia, 5 dni.
 11. J. Machowski, University of Durham , Anglia, 2 tygodnie.
 12. J. Machowski, D. Rasolomampionona, Uniwersytet La Sapienza (Rzym) Włochy, 1 tydzień.
 13. S. Kujszczyk, Instituto Politecnico Nacional, Escuela Superior de Ingeneria Mecanica y Electrica, Brazylia, styczeń 2000.
 14. S. Kujszczyk , University of Cancun, Meksyk, School of Mechanical, Electrical and Electronic Enrineering, 3 dni, 2000.
 15. M. Parol, OTTO-VON-GUERICICE-UNIVERSITAT MAGDEBURG, Katedra Sieci Elektrycznych i Odnawialnych Źródeł Energii, wygłoszenie wykładu na seminarium katedry, zapoznanie się z działalnością naukowo-dydaktyczną katedry, wrzesień 2000, 1 tydzień.
 16. S. Ziemianek, Instituto Superior Tecnico Lizbona, Portugalia. Pobyt zakończony wygłoszeniem wykładu "Tracing the Flow of Electricity", w ramach programu Socrates.

8.2. Długoterminowe (miesiąc i dłużej)

 1. D. Rasolomampionona, prowadzenie zajęć z podstaw informatyki, wymiana informacji i doświadczeń nt. sieci komputerowych w środowiskach akademickich, IUT Béthune (Francja), 2 miesiące.

9. Wizyty gości zagranicznych

 1. Necmettin Karakus, Gazi University, Ankara - Turcja, staż naukowy.
 2. Georges Hennuy, ECAM Bruksela, program Tempus.
 3. Werner Gornik, FH Koeln, polsko-niemieckie sympozjum.
 4. Georges Hennuy, ECAM Bruksela, program Leonardo.
 5. Roger Itterbeek, ECAM Bruksela, wymiana grup studentów odbywających praktyki zawodowe.
 6. Georges Hennuy, ECAM Bruksela (Belgia), projekt JEP Tempus nr 13157/98, spotkanie koordynacyjne.
 7. Roger Itterbeek, ECAM Bruksela (Belgia), projekt JEP Tempus nr 13157/98, spotkanie koordynacyjne.
 8. Zbigniew Styczyński, OTTO-VON-GUERICICE-UNIVERSITAT MAGDEBURG, RFN, wizyta związana ze współpracą naukową.
 9. Rado Isaković, Elektroinstitut "Milan Vidmar" Lubljana, Realizacja programu współpracy.
 10. Chantal Demeuldre, ECAM Bruksela, Belgia, wizyta w ramach programu Socrates.
 11. Roger Itterbeek, ECAM Bruksela, Belgia, wizyta związana z wymianą studencką.

10. Istotniejsze opracowane recenzje (podręczniki, rozprawy, czasopisma wysokiej rangi)

 1. Cz. Sajdak - recenzja wniosku o nadania tytułu profesora, 2000 r., recenzent - M. Hering.
 2. T. Skoczkowski - recenzja wniosku o nadania tytułu profesora, 2000 r., recenzent - M. Hering.
 3. A. Sawicki - recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego, 2000 r., recenzent - M. Hering.
 4. B. Butryło - recenzja rozprawy doktorskiej, 2000 r., recenzent - M. Hering.
 5. Z. Olczykowski- recenzja rozprawy doktorskiej, 2000 r., recenzent - M. Hering.
 6. T. Targosiński "Metoda i kryteria oceny reflektorów pojazdów przy użyciu analizatorów obrazu", rozprawa doktorska w Politechnice Białostockiej grudzień 2000, recenzent - W. Żagan.
 7. K. Wandachowicz "Wyznaczanie luminancji we wnętrzach z uwzględnieniem kierunkowo-rozproszonych charakterystyk odbiciowych materiałów", rozprawa doktorska w Politechnice Poznańskiej, grudzień 2000, recenzent - W. Żagan.
 8. A. Wiśniewski "Minimalizowanie liczby opraw oświetleniowych przy oświetleniu ogólnym wnętrz"- rozprawa doktorska w Politechnice Warszawskiej, listopad 2000, recenzent - W. Żagan.
 9. P. Pracki "Rozmieszczanie świetlówkowych opraw oświetlenia bezpośredniego według kryterium wyrównanego rozkładu luminancji w otoczeniu" - rozprawa doktorska w Politechnice Warszawskiej, listopad 2000. recenzent - W. Żagan.
 10. I. Fryc "Korekcja widmowa i przestrzenna fotometrów", monografia, recenzent - W. Żagan.
 11. Materiały konferencyjne na konferencję PKOŚw, Technika Świetlna 2000, 8-9 listopada 2000, recenzja wszystkich 30 publikacji, recenzent - Wojciech Żagan.
 12. I. Fryc "O głowicy fotometrycznej luksomierza" - artykuł, "Przegląd Elektrotechniczny", maj 2000, recenzent - W. Żagan.
 13. J. Mazur, M. Konopka "Nowoczesne systemy oświetlenia samochodów", artykuł do "Przeglądu Elektrotechnicznego", czerwiec 2000, recenzent - W. Żagan.
 14. J. Mazur, M. Staszewski "Wizualizacja oświetlenia drogi za pomocą projektorów samochodowych", artykuł do "Przeglądu Elektrotechnicznego", lipiec 2000, recenzent - W. Żagan.
 15. "Lightfield structures in relation to the biologic activity of plants", Projekt badawczy 102/01/1583 dla Grant Agency of the Czech Republic, recenzent - W. Żagan.
 16. D. Czyżewski "Luminancyjny model samochodowych źródeł światła", recenzja rozprawy doktorskiej, Politechnika Warszawska, recenzent - J. Bąk.
 17. P. Miller "Modelowanie systemów elektroenergetycznych w badaniach elektromechanicznych stanów nieustalonych" - Politechnika Lubelska, 2000, recenzja rozprawy doktorskiej, recenzent - J. Machowski.
 18. J. Szafran, A. Wiszniewski "Algortmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej", 2000, recenzja podręcznika WNT, recenzent - J. Machowski.
 19. A. Swarcewicz, Z. Lubośny "The m-synthesis in power system stabilizer design", recenzja referatu w "Archives of Electrical Engineering", recenzent - S. Robak.

11. Uzyskane nagrody

 1. J. Paska, Nagroda Rektora PW - indywidualna za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2000 r.
 2. R. Niedbała, nagroda Rektora - zespołowa stopnia I, za osiągnięcia naukowe, 2000 r.
 3. W. Żagan, nagroda naukowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej "Za opracowanie projektu i nadzór autorski nad realizacją iluminacji Pałacu Staszica w Warszawie" styczeń 2000.
 4. J. Bąk, nagroda indywidualna II st. JM Rektora Politechniki Warszawskiej za wyniki prac naukowych w 1999 roku.
 5. J. Machowski, R. Kowalik, D. Rasolomampionona, S. Robak, A. Smolarczyk, M. Januszewski "Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za 1999 r.".
 6. J. Machowski, Nagroda Badawcza w V edycji Konkursu na Nagrodę Siemensa za 1999 r.
 7. S. Robak, nagroda zespołowa I stopnia Rektora PW za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 8. S. Robak , nagroda indywidualna II stopnia Rektora PW za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 9. J. Marzecki, Certyfikat TPSA "Gwarantowane zasilanie i ochrona danych osobowych".

12. Najważniejsze osiągnięcia naukowe (wdrożone / zakończone prace badawcze)

 1. "Zastosowanie programu TRELSS oraz wdrożenie w PSE S.A. metodyki wartościowania niezawodności przesyłu", J. Paska (kierownik zespołu wykonawców), praca realizowana na zlecenie Electric Power Research Institute w latach 1998-2000.
 2. Uzyskanie patentu "Układ pomiarowy i telemetrii stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej", PL178284B1/1996 (rok zgłoszenia 1996, rok przyznania 2000), P. Rzentarzewski, S. Dagil, R. Kowalik, C. Plewka, P. Stankiewicz.
 3. Opracowanie monografii "Internet : Źródło informacji dla elektroenergetyków", D. Rasolomampionona, WPW, 2000.
 4. Zakończenie wieloletnich prac "Nowa metoda hierarchicznego sterowania generatorów synchronicznych poprawiająca stabilność systemu elektroenergetycznego", S. Robak, grant KBN, nr 8T10 B07815, Warszawa 1998-2000.
 5. Zakończenie wieloletnich prac "Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca nie powodująca wyłączeń generatorów", A. Smolarczyk, grant KBN, nr 8T10 B07715, Warszawa 1998-2000.
 6. Uzyskanie prestiżowej nagrody: J. Machowski: Nagroda Badawcza w V edycji Konkursu na Nagrodę Siemensa za 1999 r.
 7. J. Marzecki "Elektroenergetyczne sieci miejskie", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2000, str. 400, ISBN 83-204-2563-8.
 8. J. Marzecki "Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, str. 364, ISBN 83-01-13078-6.
 9. S. Kujszczyk, I. Domaszewska, D. Baczyński, P. Helt , P. Piotrowski, M. Parol "Opracowanie modyfikacji istniejącej bazy danych sieciowych dla potrzeb Zakładu Energetycznego Warszawa Teren (Rejon Otwock)", Warszawa 2000.
 10. J. Marzecki "Wytyczne odnośnie zasilania urządzeń cyfrowych linii radiowych", Polska Agencja Radiokomunikacyjna i CEL Polska Sp. z o.o., Warszawa 2000.
 11. S. Kujszczyk, I. Domaszewska, D. Baczyński, P. Helt , P. Piotrowski -wdrożenie "Metody komputerowego wspomagania eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz optymalizacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych z zastosowaniem algorytmów genetycznych", STOEN, Warszawa 2000.
 12. R. Kowalik: wykonanie 11 prac badawczo-wdrożeniowych wymienionych w punkcie 3.4.
 13. P. Helt, M. Parol, P. Piotrowski, ukończenie pracy nad skryptem "Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. ISBN 83-7207-194-2.

13. Międzynarodowa współpraca naukowa

Nazwa Uczelni: Universite Trois Rivieres  - Kanada
Tematyka: Modelowanie pól temperatury w układach elektrotermicznych
Imię i nazwisko koordynatora: prof. Adam Skorek
Nazwa Uczelni: Institut für Stromrichtertechnik RWTH Aachen - Niemcy
Tematyka: Nowoczesne układy ładowania i nadzoru baterii chemicznych.
Imię i nazwisko koordynatorów: prof. De Doncker - A. Dmowski
W roku 2000 dwa referaty gości z Aachen na konferencjach w kraju
Nazwa Uczelni: BTU Cottbus   (Brandenburski Uniwersytet w Cottbus) - Niemcy
Tematyka: Nawiązanie nowej współpracy w dziedzinie wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
Imię i nazwisko koordynatora: A. Dmowski
Rozpoczęcie wspólnego doktoratu na terenie BTU przez absolwenta PW p. Marcina Mroza
Nazwa Uczelni: OTTO-VON-GUERICICE-UNIVERSITAT MAGDEBURG. (prof. Mecke)
Tematyka: Rozpoczęcie współpracy w dziedzinie alternatywnych źródeł energii. Rok 2000
Imię i nazwisko koordynatora: A. Dmowski
Rozpoczęcie wspólnego doktoratu p. Andrzeja Czarneckiego.
Nazwa Uczelni: Politechnika w Pradze
Tematyka: Zagadnienia jakości oświetlenia
Imię i nazwisko koordynatora: Prof. Iri Habel
Nazwa Uczelni: University of Durham UK + Warsaw University of Technology
Opracowanie wspólnych publikacji IEEE, UPEC
Imię i nazwisko koordynatora: J. Machowski
Nazwa Uczelni: RWE Energie Essen Niemcy + Polish Power Grid Company + Warsaw University of Technology
Opracowanie wspólnej publikacji CIGRE
Imię i nazwisko koordynatora: J. Machowski
Nazwa Uczelni: Elektroinstitut "Milan Vidmar" , Lubljana - Słowenia 2000-2002,
"Opracowanie nowych metod modelowania i planowania rozwoju sieci elektroenergetycznych"
Wykłady naukowe, opracowanie wspólnych publikacji.
Imię i nazwisko koordynatora: M. Dołowy
Nazwa Uczelni: Universitat Magdeburg, RFN, 1999-2002,
"Modele rynku energii elektrycznej", "Systemy inteligentnych instalacji elektrycznych".
Imię i nazwisko koordynatora: S. Kujszczyk.